Dječji vrtić

BAMBINI

Dječji vrtić Bambini je ustanova za rani odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu i djeluje na području općine Podstrana.

Planirana financijska sredstva za obavljanje djelatnosti osigurava Općina Podstrana i osnivač Ustanove a ostali prihod se ostvaruje od roditelja korisnika usluga.

Predškolski program u Dječjem vrtiću “Bambini” ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Prijedlogu koncepciji razvoja predškolskog odgoja, Konvenciji o pravima djeteta itd.

Dječji vrtić Bambini provodi programe predškolskog odgoja za djecu jasličke i vrtićke dobi u Podstrani, Domovinskog Rata 22

U radu vrtića sudjeluju pedagozi, medicinske sestre i ostalo stručno osoblje koje stoji na raspolaganju za savjete po potrebi roditeljima.

U kuhinji DV Bambini se svakodnevno pripremaju obroci za djecu prema objavljenim mjesečnim jelovnicima koji zadovoljavaju predviđene energetske potrebe tijekom boravka djece u vrtiću.

Nasa MISIJA je Vrtić kao otvorena kuća koja teži stalnom mijenjanju i naprijeđivanju u svrhu zadovoljenja potreba djece i roditelja.

Nasa VIZIJA je Osigurati kvalitetne uvjete za rast i razvoj djece uz pružanje podrške roditeljima kao partnerima u odgoju.

O NAMA

Dječji vrtić Bambini je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu . Vrtić je upisan i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo prosvjete i športa RH.

Dječji vrtić Bambini je ustanova za rani odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu i djeluje na području Općine Podstrana.

Utemeljeni na suvremenoj humanističkoj razvojnoj koncepciji provodimo cjelodnevni i poludnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne osobnosti svakog djeteta, uvažavajući  individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj živimo i djelujemo.

Dječji vrtić Bambini provodi programe predškolskog odgoja za djecu vrtićke dobi i to na sljedećoj adresi Ulica Domovinskog rata 22, Podstrana 21312.

U DV Bambini rad je organiziran u četiri odgojne skupine sljedeće strukture :

Jutarnji 10 satni vrtićni program 06:00 - 16:00

Jutarnji 10 satni jaslični program 06:00 - 16:00

Posljepodnevni 5 satni vrtićni program 16:00 – 21:00

Posljepodnevni 5 satni Jaslični program 16:00 – 21:00

Ovisno prema interesu roditelja i popunjenosti popodnevnih supina po dogovoru mogućnost kombiniranog korištenja programa po tjednima ili danima.
Ljetno Radno Vrijeme (Srpanj, Kolovoz) vrić radi do 16:00 sati a djece popodnevnih skupina koriste 5 sati kroz jutarnji program u periodu od 07:00 – 12:00 sati

dica1

DOKUMENTI

Popis dokumentacije potrebne za upis u Dječji vrtić Bambini

Kopija domovnice djeteta

Kopija rodnog lista djeteta

Kopija Izvoda iz Matice Rođenih

Ugovor o pravima i obvezama u ostvarivanju programa predškolskog odgoja, obrazovanja I skrbi djece predškolske dobi u DV Bambini

Upitnik za roditelje

Kopija osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika x 2

Izjava o davanju punomoći za dovođenje/odvođenje djeteta u/iz vrtića

Odobrenje za snimanje I fotografiranje odgojno-obrazovnog procesa

Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić

Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju potrebne su preslike medicinske dokumentacije

Izjava o suglasnosti roditelja za izvođenje djeteta izvan ustanove

Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka

Upisi za sljedeću pedagošku godinu vrše se u travnju.

dica

OPĆI POSLOVI

Statut
Izvadak iz sudskog registra
Plan i program rada
Plan i program rada pedagoga
Plan i program rada medicinske sestre
Kurikulum
Katalog informiranja
Odluku o osobi za informiranje
Pravilnik o upisu
Plan evakuacije
Pravilnik o zaštiti od požara
Sigurnosne i zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama

KONTAKT

DV Bambini

Ulica Domovinskog rata 22, 21312 Podstrana

021 677 370 (Vrtić)

021 690 062 (Jaslice)

099 257 5134

Ravnateljica

099 222 3344

Email

info@djecjivrticbambini.com

Radno vrijeme vrtića

06:00 – 21:00